Uchwała 16/2002

Wersja do druku

U C H W A Ł A Nr 16/ 2002
R A D Y G M I N Y w S T O P N I C Y
z dnia 16 grudnia 2002r

 

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / D. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z 2002r.
 Nr 23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984 / art.13 i art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.31, Nr 200, poz.1683 /
Rada Gminy u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w kwocie 25 zł
od jednego psa.

§ 2

Podatek jest płatny z góry bez wezwania w terminie do 30 kwietnia lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 3

Pobór podatku odbywać się będzie w drodze inkasa przez sołtysów za wynagrodzeniem 5% wpływów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003r .

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1663

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-07-15 22:06:18
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-07-15 22:06:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-30 08:11:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony