Uchwała Nr XXXI/2/06 z 14 marca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXI/2/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 14 marca 2006r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2006r.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/61/05 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:
1/ podstawa podjęcia uchwały otrzymuje brzmienie:
„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) Rada Gminy uchwala, co nastepuje:”
2/ § 3 otrzymuje brzmienie:
 „§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”,
3/ § 4 skreśla się.

§ 2

Ustala się wydatki gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2006 rok
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załączone pliki:

Załącznik
(U_06_2_zal.doc - 32.256 KB) Data publikacji: 2006-04-10 14:17:53 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1186

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-04-10 14:07:21
Opublikował(a): Zofia Marzec, data publikacji: 2006-04-12 09:50:21
Ostatnia zmiana: Zofia Marzec, data: 2006-04-12 09:50:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony