Uchwała Nr XXXI/3/06 z 14 marca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXI/3/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 14 marca 2006r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2006r.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stopnica na rok 2006 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/60/05 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2005r. dokonuje się zmiany planowanej kwoty wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączone pliki:

Załącznik
(U_06_3_zal.doc - 38.4 KB) Data publikacji: 2006-04-10 14:23:38 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1188

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-04-10 14:07:43
Opublikował(a): Zofia Marzec, data publikacji: 2006-04-12 10:12:26
Ostatnia zmiana: Zofia Marzec, data: 2006-04-12 10:12:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony