Uchwała Nr XXXI/4/06 z 14 marca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXI/4/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 14 marca 2006r.

w sprawie zmiany zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stopnica

 Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXX/62/05 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stopnica wprowadza się następujące zmiany:
1/ podstawa prawna uchwały otrzymuje brzmienie:
„Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r. Nr 116, poz. 753) Rada Gminy uchwala, co następuje:”
2/ § 3 otrzymuje brzmienie:
 „§ 3
1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt dokonywane będzie po każdorazowym zgłoszeniu takiego zwierzęcia przez mieszkańca gminy.
2. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty adres schroniska, w którym zostaną umieszczone wyłapane zwierzęta oraz dane podmiotu wykonującego wyłapywanie”.
3/ § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na terenie sołectw.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Uzasadnienie

 W wyniku analizy uchwały Nr XXX/62/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zasad
i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Stopnica Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 6 lutego 2006r. stwierdził nieprawidłowości polegające na:
- wskazaniu w podstawie uchwały nieobowiązującej ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt oraz ust.1 i 2 do art. 42 ustawy o samorządzie gminnym,
- niezrozumiałym sformułowaniu zapisu paragrafu 3,
- braku zapisu o terminie wejścia uchwały w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
 W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale, zgodnie ze wskazaniami organu nadzorczego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1260

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-04-11 11:01:18
Opublikował(a): Zofia Marzec, data publikacji: 2006-04-12 10:13:16
Ostatnia zmiana: Zofia Marzec, data: 2006-04-12 10:13:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony