Uchwała Nr XXXII/10/06 z 27 kwietnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXII/10/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stopnica za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Stopnicy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2005 rok uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stopnica za 2005 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Stopnica za 2005 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załączone pliki:

Załącznik Nr 1, 2
(U_10_zal.xls - 85.504 KB) Data publikacji: 2006-06-07 10:13:10 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005r.
(U_10_zal1.doc - 77.824 KB) Data publikacji: 2006-06-07 10:14:21 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1972

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-05-16 14:54:50
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-05-18 13:40:44
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-06-07 10:14:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony