Uchwała Nr XXXII/13/06 z 27 kwietnia 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXII/13/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 27 kwietnia 2006r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) oraz Pisma ST3-4820-5/2006 Ministra Finansów z dnia 2006-03-14 i załącznika do pisma ministra Finansów Nr ST3-4820-5/2006
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920 o kwotę zł 66.107,00
Minister Finansów zmniejszył subwencję oświatową z 3.832.477 zł do kwoty 3.766.370 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900 w rozdziale 90001 w § 6050
o kwotę zł 66.107,00
o kwotę zł 12.000,00
o kwotę zł 1.000,00

3. Zwiększa się wydatki budżetowe
w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 2580 o kwotę zł 12.000,00
z przeznaczeniem na – remont budynku- zapewnienie gotowości bojowej dla OSP Stopnica
w dziale 921 w rozdziale 92116 w § 4300 o kwotę zł 1.000,00
z przeznaczeniem na obsługę bankową rachunku Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy- opłaty za czynności bankowe, prowizja

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1096

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-05-16 14:56:07
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-05-18 13:14:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-05-18 13:14:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony