Uchwała Nr XXXIII/18/06 z 20 czerwca 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXIII/18/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 20 czerwca 2006r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 w rozdziale 85212 w § 3110 o kwotę zł 29.233,00

§ 2

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 w rozdziale 85212
 w § 4010 o kwotę zł 17.709,00
 w § 4110 o kwotę zł 3.198,00
 w § 4120 o kwotę zł 433,00
 w § 4210 o kwotę zł 1.500,00
 w § 4300 o kwotę zł 5.893,00
 w § 4410 o kwotę zł 500,00
z przeznaczeniem na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych zgodnie z art.17 ust.3 i art.33 ust.2a ustawy o Świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2005roku nr 86, poz.732 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi , delegacje, szkolenia i zakup materiałów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1122

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-06-27 11:17:32
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-06-27 11:35:21
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-06-27 11:35:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony