Zarządzenie Nr 29/06 z 30 czerwca 2006r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr  29/06
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 30 czerwca 2006 roku

      w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Stopnica


      Na podstawie art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622 z późn. zmianami) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia zarządzam co następuje:

§1

1. Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:
1)  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
2)  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
wymagane jest uzyskanie zezwolenia.
2. Zezwolenie może być wydane na wniosek przedsiębiorcy, który spełnia wymagania określone w § 2.

§2

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinien posiadać:
1. Tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami  samochodowymi, którymi  transport odebranych odpadów komunalnych lub nieczystości płynnych ma być  wykonywany, spełniającymi wymagania techniczne określone:
a) w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów,
b) w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych(Dz.U.Nr 193 poz. 1617),
c) w innych przepisach szczególnych,
2. Urządzenie do mycia i dezynfekcji pojemników i innego sprzętu technicznego oraz środków transportu, używanych do prowadzenia działalności 
3. Umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru:
a) odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
b) nieczystości ciekłych przez stację zlewną (oczyszczalnie ścieków).

§3

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie( telefon kontaktowy), oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP). Ponadto należy wskazać osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorcy podczas kontroli i bezpośredni telefon kontaktowy do tej osoby.
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem, (należy podać markę, typ pojazdu, numer rejestracji, tytuł prawny do pojazdu),
4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności (mycie i odkażanie środków technicznych – rodzaj środka odkażającego częstotliwość i miejsce),
6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
7. przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną
8. przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych powinien dołączyć do wniosku informację o miejscu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

§4

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do
1. zapewnienia organizacji zbierania odpadów komunalnych oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ustaleniami Rady Gminy w Stopnicy zawartymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie,
2. zapewnienia w odpowiedniej ilości i jakości opakowań (pojemniki, kontenery, worki) na segregowane i niesegregowane odpady komunalne;
3. prowadzenia odbioru odpadów komunalnych od usługobiorców na podstawie umów pisemnych, w których precyzyjnie i w sposób nie budzący wątpliwości zostanie określona m. in.: ilość odbieranych odpadów (np. 1 kosz 120l, 1kosz 120l + worek 120l itp.), opłaty za świadczenie usług oraz terminy ich wykonania. Przedsiębiorca może pobierać opłaty wyłącznie za odbieranie odpadów w ilościach określonych w indywidualnych umowach z właścicielami nieruchomości;
4. ustalania cen za odbieranie odpadów na poziomie nie przekraczającym górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych na terenie Gminy Stopnica określonych w zał. nr 2 do Uchwały Nr XXXI/1/06 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 14 marca 2006 r;
5. zapewnienia pisemnej formy wszelkich istotnych zmian w umowach na świadczenie usług zawartych z właścicielami nieruchomości.

§5

Przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia (awaria, wypadek, inne) własnego sprzętu specjalistycznego.

§6

Odmowa wydania zezwolenia może nastąpić w przypadku, gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami płynnymi:
1. jest niezgodny z wymogami ustawy i przepisami odrębnymi,
2. mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska.

§7

Odmowa wydania zezwolenia może nastąpić w przypadku, gdy przedsiębiorca nie dysponuje środkami technicznymi opisanymi w §2.

§8

1. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ który wydał zezwolenie wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca nie zastosuje się do wezwania organ może cofnąć w drodze decyzji zezwolenie bez odszkodowania.
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu

§9

Wójt jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.

§10

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, Zarządzenie Nr  59/05 Wójta Gminy Stopnica z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Stopnica traci moc.

§ 11

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Stopnica na podstawie Zarządzenia Nr 59/05 Wójta Gminy Stopnica zobowiązani są w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dostosowania swojej działalności do wprowadzonych zmian oraz wystąpienia z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1582

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-07-11 08:01:05
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-07-27 12:06:29
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-07-27 12:06:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony