Uchwała Nr XXXIV/23/06 z 26 lipca 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXIV/23/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 26 lipca 2006r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852 w rozdziale 85212 w § 3110 o kwotę zł 23.947,00

§ 2

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 w rozdziale 85212
w § 4010 o kwotę zł 14.506,00
w § 4110 o kwotę zł 2.619,00
w § 4120 o kwotę zł 356,00
w § 4210 o kwotę zł 6.466,00
z przeznaczeniem na koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakup materiałów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 


Uzasadnienie:

Zgodnie z art.33 ust.2a ustawy o Świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2005roku nr 86, poz.732 – do finansowania świadczeń rodzinnych stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych. Koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń wynoszą 3 % otrzymanej dotacji z czego 73% należy przeznaczyć na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) a 27% na zakup materiałów. Wobec powyższego podjęcie przez Radę Gminy w Stopnicy niniejszej uchwały jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1064

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 07:35:26
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-08-07 08:35:30
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 08:35:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony