Uchwała Nr XXXIV/24/06 z 26 lipca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXIV/24/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 26 lipca 2006 roku

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stopnica za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Na podstawie art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stopnica za pierwsze półrocze roku budżetowego zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Stopnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego w terminie do dnia 31 sierpnia.
Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Wobec powyższego podjęcie przez Radę Gminy w Stopnicy niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/24/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 26 lipca 2006 roku

 

1. Wójt Gminy przedstawia w formie tabelarycznej i opisowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze roku budżetowego:
a) Radzie Gminy w Stopnicy w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego.
b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 obejmuje :
a) wykonanie dochodów budżetu gminy Stopnica w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w stosunku do planu dochodów i planu dochodów po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca roku budżetowego wraz z określeniem procentowego wykonania planu dochodów,
b) wykonanie wydatków budżetu gminy Stopnica w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w stosunku do planu wydatków i planu wydatków po zmianach według stanu na dzień 30 czerwca roku budżetowego wraz z określeniem procentowego wykonania planu wydatków,
c) wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Stopnica,
d) wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu gminy Stopnica przyjętych do realizacji w roku budżetowym,
e) wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Załączone pliki:

Załącznik
(załącznik U_2006_24.txt - 1.263 KB) Data publikacji: 2007-07-30 14:26:02 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1104

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 07:35:37
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-08-07 08:35:49
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-07-30 14:26:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony