Uchwała Nr XXXIV/25/06 z 26 lipca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXIV/25/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 26 lipca 2006 r.

w sprawie zbycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t. j. Dz U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działki gminne położone
w Klępiu Dolnym oznaczone nr 50 o pow. 2,0492 ha oraz działkę nr 371 o pow. 0,5115 ha posiadające księgę wieczystą  KW Nr 10873.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Uzasadnienie
Nieruchomość w/w jest zbędna dla potrzeb gminy, a z uwagi na to, że ofertę zakupu tej nieruchomości złożyli jej sąsiedzi, podjęcie uchwały jest konieczne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1136

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 07:35:48
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-08-14 14:21:11
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-14 14:21:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony