Uchwała Nr XXXIV/26/06 z 26 lipca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXIV/26/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 26 lipca 2006r.

w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się drodze wojewódzkiej nr 756 położonej w Stopnicy, na odcinku od mostu na rzece Stopniczance do skrzyżowania z droga krajową nr 73, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 261 nazwę ulicy Kazimierza Wielkiego.

§ 2

Położenie ulicy określa załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie
Wymieniona w uchwale droga znajdują się na terenie wsi Stopnica, jednakże siedziby jednostek szkolnych oznaczone są numeracją wsi Wolica. Wywołuje to istotne komplikacje i nieporozumienia. Zachodzi więc konieczność aby droga znajdująca się na terenie Stopnicy otrzymała nazwę nie odnosząca się do innej miejscowości.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1269

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 07:35:59
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-08-14 14:30:26
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-14 14:30:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony