Uchwała Nr XXXIV/27/06 z 26 lipca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXIV/27/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 26 lipca 2006r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i art 62 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:
     
§ 1

1. Tworzy się z dniem 1 września 2006r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy w skład którego wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy ze Szkołą Filialną w Klępiu Górnym,
2) Przedszkole w Stopnicy
2. Siedziba Zespołu znajdować się będzie w budynku Szkoły Podstawowej w Stopnicy, Wolica 85.

§ 2

1. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Stopnicy i Szkoły Filialnej w Klępiu Górnym należą:
Białoborze, Borek, Bosowice, Falęcin Nowy, Falęcin Stary, Folwarki, Jastrzębiec, Kąty Nowe, Kąty Stare, Klępie Dolne, Klępie Górne, Mariampol, Mietel (klasa VI), Nowa Wieś, Prusy, Podlasek, Skrobaczów, Stopnica, Suchowola, Szklanów, Wolica, Żerniki Dolne.
2. Do obwodu Przedszkola w Stopnicy należą wszystkie miejscowości z terenu gminy Stopnica.

§ 3

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Przedszkola zostanie nadany odrębną uchwałą Rady Gminy w Stopnicy.

§ 4

Akt założycielski Zespołu Szkolno-Przedszkolnego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2006r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 62 ustawy o systemie oświaty, kierując się względami ekonomicznymi oraz organizacyjnymi, gmina Stopnica postanowiła połączyć w zespół Szkołę Podstawową w Stopnicy ze szkołą Filialną w Klępiu Górnym oraz Przedszkole w Stopnicy.

 


Załącznik do Uchwały
Nr XXXIV/27/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 26 lipca 2006r.

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STOPNICY

sporządzony na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 i 2 oraz art. 62 ust 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

§ 1

Zakłada się z dniem 1 września 2006r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stopnicy z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy, Wolica 85.

§ 2

Organem prowadzącym jest Gmina Stopnica.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:
3) Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy ze Szkołą Filialną w Klępiu Górnym
4) Przedszkole w Stopnicy

§ 4

Do obwodu Zespołu wchodzą miejscowości stanowiące obwód Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy ze Szkołą Filialną w Klępiu Górnym oraz Przedszkola w Stopnicy.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1642

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 07:36:11
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-08-14 13:00:35
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-14 13:00:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony