Uchwała Nr XXXIV/31/06 z 26 lipca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXIV/31/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 26 lipca 2006r.

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz. U. z 2002r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przekazuje się z dochodów własnych Gminy środki finansowe dla Policji w wysokości 7.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

§ 2

Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną przekazane ze środków budżetu na 2006 rok.

§ 3

Warunki przekazania środków finansowych określi porozumienie zawarte przez Wójta Gminy z Komendantem Powiatowym Policji w Busku Zdroju.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 13 ust. 4a ustawy o Policji Rada Gminy może przekazać na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem wykonawczym gminy a właściwym komendantem powiatowym Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne gminy, dla Policji z przeznaczeniem na m.in. rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w w/w ustawie.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1144

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 07:36:58
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-08-14 13:03:39
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-14 13:03:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony