Uchwała Nr XXXIV/33/06 z 26 lipca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXIV/33/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 26 lipca 2006r.

w sprawie stałych obwodów głosowania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 i art. 31 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału Gminy Stopnica na stałe obwody głosowania.

§ 2

Podział na stałe obwody głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 18/2002 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania.

§ 5

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy z dnia16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wójt przedkłada radzie gminy wnioski
w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania, jeśli konieczność taka wynika ze zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze.

Załączone pliki:

Załącznik
(U_06_33_zal.doc - 33.792 KB) Data publikacji: 2006-08-14 13:24:08 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1142

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 07:37:21
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-08-14 13:24:46
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-14 13:24:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony