Uchwała Nr XXXIV/36/06 z 26 lipca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXIV/36/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 26 lipca 2006r.

w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2006r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/61/05 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 29 grudnia 2005r. zmienionej uchwałą Nr XXXI/2/06 z dnia 14 marca 2006r. dokonuje się zmiany planowanej kwoty wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest prowadzona w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Załączone pliki:

Załącznik
(U_06_36_zal.doc - 29.184 KB) Data publikacji: 2006-08-14 13:52:34 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1862

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 07:37:56
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-08-14 13:52:48
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-14 13:52:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony