Uchwała Nr XXXV/38/06 z 3 października 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXV/38/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 3 października 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 710, rozdziale 71004 § 4300
o kwotę 40.000 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetowe:
w dziale 801, rozdziale 80104 o kwotę 25.000 zł
 w tym:
§ 3020 o kwotę 800 zł
§ 4010 o kwotę 20.000 zł
§ 4110 o kwotę 3.500 zł
§ 4120 o kwotę 700 zł
w dziale 801, rozdziale 80101 o kwotę 15.000 zł
w tym:
§ 4010 o kwotę 12.200 zł
§ 4110 o kwotę 2.000 zł
§ 4120 o kwotę 800 zł
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkola oraz stołówki szkolnej

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie

W związku z utworzeniem dwuoddziałowego Przedszkola w Stopnicy oraz stołówki szkolnej zaszła konieczność zatrudnienia dodatkowych osób.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 981

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-02 14:12:03
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-12-11 10:46:32
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-12-11 10:46:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony