Uchwała Nr XXXV/42/06 z 3 października 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXV/42/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 3 października 2006r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1) Zmniejsza się dochody budżetowe
 a) w dziale 700 w rozdziale 70005 w § 6295 o kwotę zł 76.000,00
 b) w dziale 921 w rozdziale 92120 w § 6295 o kwotę zł 76.000,00

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe
 a) w dziale 700 w rozdziale 70005 w § 6055 o kwotę zł 76.000,00
 b) w dziale 921 w rozdziale 92120 w § 6055 o kwotę zł 76.000,00

§ 2

1) Zmniejsza się wydatki budżetowe
 a) w dziale 010 w rozdziale 01010 w § 6050 o kwotę zł 10.000,00
 b) w dziale 700 w rozdziale 70005 w § 6050 o kwotę zł 41.786,00
 c) w dziale 700 w rozdziale 70005 w § 6050 o kwotę zł 66.800,00
 c) w dziale 710 w rozdziale 71004 w § 4300 o kwotę zł 60.000,00
 d) w dziale 921 w rozdziale 92120 w § 6050 o kwotę zł 25.800,00
2) Zwiększa się wydatki budżetowe
 a) w dziale 010 w rozdziale 01010 w § 6050 o kwotę zł 50.000,00
z przeznaczeniem na dwa przyłącza kanalizacyjne i wodociąg w Mariampolu.
 b) w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 2580 o kwotę zł 16.000,00
z przeznaczeniem na dotację dla OSP Stopnica - 8.000 zł , OSP Czyżów - 3.000 zł , PSP Busko Zdrój - 5.000 zł ( na zakup sprzętu i urządzeń pożarniczych)
 w § 4210 o kwotę zł 10.000,00
 w § 4410 o kwotę zł 3.500,00
 w § 4430 o kwotę zł 500,00
z przeznaczeniem na ekwiwalent dla strażaków , zakup paliwa , opału, materiałów, ubezpieczenia pojazdów
 c) w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 4010 o kwotę zł 48.586,00
 w § 4110 o kwotę zł 6.000,00
 w § 4120 o kwotę zł 1.000,00
z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku ze zwiększoną liczbą pracowników przyjętych z Powiatowego Biura Pracy.
 d) w dziale 852 w rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę zł 2.000,00
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych – zadania własne

§ 3

Załącznik na „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik na „Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
Załącznik na „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2006rok „ otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
Załącznik na „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2006rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
Załącznik „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, w którym zmniejszeniu ulega deficyt budżetowy o kwotę zł 66.800 w związku z brakiem środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na termomodernizację szkół.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie:

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami).

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 909

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-02 14:13:49
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-12-11 11:25:46
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-12-11 11:25:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony