Uchwała Nr XXXV/43/06 z 3 października 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXV/43/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 3 października 2006 r.

w sprawie zmiany statutu przedszkola
 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zm.), art. 58 ust. 6 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zm.), Rada Gminy w Stopnicy postanawia:

§ 1

W statucie Przedszkola w Stopnicy, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIV/28/06 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 26 lipca 2006r. w sprawie przyjęcia statutu przedszkola, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:
 „7. W przedszkolu nie tworzy się Rady Pedagogicznej.
 8. Spory między organami przedszkola rozwiązywane są przez postępowanie mediacyjne, a przypadku braku porozumienia ostatecznie rozstrzygają je odpowiednie organy zgodnie z ich kompetencjami”.

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów) dziecka należy:
- przestrzeganie niniejszego statutu,
- zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory szkolne, pomoce,
- informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
- przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub upoważnienie osoby dorosłej zapewniającej pełne bezpieczeństwo, zgodnie z ramowym planem dnia.
- ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranej do 15 września danego roku przez ogół rodziców firmy ubezpieczeniowej.

3) w § 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
 „1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat tych rodziców, którzy złożyli karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku”.

4) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 „1. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych”.

5) w § 19 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
 „1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem ustępu 3.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie


Na podstawie decyzji Znak:KO VI-36/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach uchylającej § 13 ust. 1 i 2, § 15 ust. 1 oraz § 19 ust. 1, 2 i 3 Statutu Przedszkola w Stopnicy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/28/06 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 26 lipca 2006r., uregulowano w/w kwestie dostosowując do obowiązującego w tym zakresie prawa.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 951

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-02 14:14:11
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-12-11 11:26:46
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-12-11 11:26:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony