Uchwała Nr XXXVI/46/06 z 27 października 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXVI/46/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 27 października 2006r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 2580
 o kwotę zł 16.000
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754
 w rozdziale 75412 w § 6300 o kwotę zł 5.000
dotacja celowa z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie zawartej umowy
 
 w rozdziale 75412 w § 4270 o kwotę zł 11.000
z przeznaczeniem remonty strażnic (OSP Stopnica - 8.000 zł , OSP Czyżów - 3.000 zł )

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 


Uzasadnienie:
Na podstawie ustawy z 2002 roku Dz.U. Nr147 poz.1229 o ochronie przeciwpożarowej oraz na podstawie ustawy z 2005 roku Dz.U. Nr 249, poz.2104 o finansach publicznych podjęcie uchwały jest zasadne.


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 987

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-02 14:27:50
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-11-17 08:01:07
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-17 08:01:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony