Uchwała Nr XXXVI/47/06 z 27 października 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXVI/47/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 27 października 2006r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe
 w dziale 926 w rozdziale 92605 w § 6050 o kwotę zł 24.750
 w dziale 700 w rozdziale 70005 w § 6050 o kwotę zł 17.000

§ 2

2. Zwiększa się wydatki budżetowe
 w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę zł 24.750
z przeznaczeniem na remonty dróg – asfaltowanie
 w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 o kwotę zł 12.000
z przeznaczeniem na roboty przygotowawcze do budowy chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Wolica-Smogorzów i ciągu pieszo jezdnego w Wolicy.

 w dziale 900 w rozdziale 90015 w § 6050 o kwotę zł 5.000
z przeznaczeniem na oświetlenie.

§ 3

Załącznik „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik „Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

Uzasadnienie:
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami), podjęcie uchwały jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1017

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-02 14:28:07
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-11-17 07:54:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-17 07:54:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony