Uchwała Nr XXXVI/48/06 z 27 października 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXVI/48/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 27 października 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 165, 184 ust. 1, art.188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), oraz pisma Ministra Finansów Znak:ST5-4822-2216g/2006 z dnia 19.10.2006r. Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758, rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 6.880,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854, rozdziale 8401 § 3020o kwotę 6.880,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), nauczycielowi z którym rozwiązano stosunek pracy w trybie art. 20 KN przysługuje odprawa. Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem kosztów odprawy a zatem podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1024

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-11-02 14:28:20
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-12-11 11:27:37
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-12-11 11:27:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony