Uchwała Nr I/8/06 z 25 listopada 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR I/8/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 25 listopada 2006r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852
 a) w rozdziale 85212
 w § 4210 o kwotę zł 5.000
 w § 4300 o kwotę zł 2.000
 w § 4410 o kwotę zł 400

b) w rozdziale 85219 w § 4300 o kwotę zł 15.468

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852
 a) w rozdziale 85212
 w § 4170 o kwotę zł 1.200
 w § 6060 o kwotę zł 6.200
z przeznaczeniem na zakup komputera i kserokopiarki dla potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz obsługi informatycznej.

 b) w rozdziale 85219
 w § 4010 o kwotę zł 12.355
 w § 4110 o kwotę zł 2.789
 w § 4120 o kwotę zł 324
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie:

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami), podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 908

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-01-03 07:34:30
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-01-03 07:55:22
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-01-03 07:55:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony