Uchwała Nr III/29/06 z 29 grudnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr III/29/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2007 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) - przeciwdziałanie narkomanii, należy do zadań własnych gminy i prowadzone jest w postaci gminnego programu, uchwalanego przez radę gminy.

Załączone pliki:

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
(U_06_29_zal.doc - 52.224 KB) Data publikacji: 2007-01-03 14:15:50 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1681

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-01-03 07:41:07
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-01-03 07:58:47
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-01-03 14:15:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony