Uchwała Nr III/22/06 z 29 grudnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr III/22/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się roczny program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wójt określa formy zlecania zadań publicznych oraz wysokość środków na poszczególne zadania.
2. Wójt ogłasza otwarty konkurs na zlecanie realizacji zadania publicznego oraz określa termin składania ofert.

§ 3

Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada Gminy w uchwale budżetowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Załącznik

Program współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1734

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-01-03 07:46:19
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-01-03 07:56:05
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-01-03 07:56:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony