Uchwała Nr II/11/06 z 4 grudnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr II/11/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 184 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 758, rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 88,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 88,00 zł na wypłatę stypendium socjalnego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 90b ust. 1 (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 878

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 07:32:50
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-02-16 08:23:05
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 08:23:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony