Uchwała Nr III/18/06 z 29 grudnia 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr III/ 18/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchyla się Zarządzenie Nr85/06 Wójta Gminy w Stopnicy z dnia 30 listopada 2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok w § 1 pkt.1 i 2
2. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 0970 o kwotę zł 135
3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 3240 o kwotę zł 135

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe
 w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę zł 5.000
 w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę zł 20.000
 w dziale 700 w rozdziale 70005 w § 4300 o kwotę zł 33.706
 w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 2580 o kwotę zł 1.000
 w dziale 758 w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę zł 16.912

2. Zwiększa się wydatki budżetowe
 w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4270 o kwotę zł 70.618 z przeznaczeniem na remont placu Nr 9 koło gimnazjum 20.618zł i na bieżące remonty dróg gminnych 50.000 zł.

 w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 o kwotę zł 5.000 z przeznaczeniem na budowę chodnika – projekt

 w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 4260 o kwotę zł 700
 w § 4410 o kwotę zł 300 z przeznaczeniem na zakup energii i wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie:
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami), podjęcie uchwały jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 864

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 07:40:00
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-02-16 08:19:27
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 08:19:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony