Uchwała Nr III/19/06 z 29 grudnia 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr III/ 19/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 921 w rozdziale 92109 w § 6298 o kwotę zł 37.199
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe
 w dziale 758 w rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę zł 13.700
 w dziale 921 w rozdziale 92109 w § 6058 o kwotę zł 37.199
3. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 926 w rozdziale 92605 w § 6050 o kwotę zł 13.700 z przeznaczeniem na zwiększenie kosztów inwestycji pod nazwą „Miasteczko ruchu drogowego".

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 


Uzasadnienie:

1) Zmniejszenie się zakresu robót inwestycji pod nazwą ”Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Klępiu Górnym” spowodowało zmniejszenie środków z Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie zł 37.199,w związku z czym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
2) Zakup znaków drogowych do miasteczka ruchu drogowego na kwotę zł 13.700 powoduje zwiększenie wydatków w związku z czym należy podjąć niniejszą uchwałę.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 853

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 09:16:48
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-02-16 09:30:52
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 09:30:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony