Uchwała Nr III/20/06 z 29 grudnia 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR III/ 20/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 29 grudnia 2006r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 852
 a) w rozdziale 85212 w § 3110 o kwotę zł 5.852
 b) w rozdziale 85219 w § 4210 o kwotę zł 5.300

§ 2

1. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852
 a) w rozdziale 85212
 w § 4010 o kwotę zł 3.475
 w § 4110 o kwotę zł 680
 w § 4120 o kwotę zł 117
 w § 4210 o kwotę zł 140
 w § 6060 o kwotę zł 1.440
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zakup artykułów biurowych i zakup monitorów komputerowych zgodnie z art.33 pkt.2a ustawy oświadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2003 roku Nr228 poz.2255 z późniejszymi zmianami)

 b) w rozdziale 85219
 w § 4010 o kwotę zł 4.100
 w § 4110 o kwotę zł 1.100
 w § 4120 o kwotę zł 100
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

Uzasadnienie:

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami), podjęcie uchwały jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 904

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 09:19:49
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-02-16 09:31:08
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 09:31:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony