Uchwała Nr III/25/06 z 29 grudnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr III/25/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj.: Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674), oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267,poz. 2253) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Regulamin określający wysokość stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica w roku 2007” stanowiący załącznik do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 54 ust. 7 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Załącznik

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 885

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 09:25:59
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-02-16 09:31:48
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 09:31:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony