Uchwała Nr III/26/06 z 29 grudnia 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr III/26/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
   
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) Rada Gminy w Stopnicy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru:

W = (x1 + x2 ) : [ ( x1 : y1 ) + ( x2 : y2 ) ]

gdzie:
x1, x2 … - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,
y1, y2 … - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określoną dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy oraz § 1 uchwały.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Stopnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.

 

Uzasadnienie:


Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1033

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 09:34:51
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-02-16 09:48:38
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 09:48:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony