Uchwała Nr III/27/06 z 29 grudnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr III/27/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie zasad funkcjonowania stołówki szkolnej oraz odpłatności za przygotowane posiłki

Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572 ze zmianami) art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i § 9a załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w ramach posiadanej bazy w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Stopnicy prowadzona jest stołówka.

§ 2

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, wychowankowie przedszkola oraz pracownicy szkół.

§ 3

Posiłki wydawane w stołówce są odpłatne.

§ 4

Uczniowie i wychowankowie przedszkola korzystający ze stołówki pokrywają jedynie koszt surowców zużytych do przygotowania posiłków.

§ 5

Pracownicy szkół korzystający z posiłków w stołówce szkolnej pokrywają pełny koszt przygotowania posiłku w wysokości surowców użytych do przygotowania posiłków zwiększonych o koszty wytworzenia posiłku wynikające z ewidencji rachunkowo-księgowej według stanu na ostatni dzień kwartału poprzedzającego okres korzystania z posiłków.

§ 6

Opłaty, o których mowa w § 4 i § 5 ustala dyrektor szkoły. Informację o wysokości opłat podaje się do wiadomości osób korzystających ze stołówki, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

§ 7

Środki pochodzące z wpłat, o których mowa w § 3 lokowane są na rachunku dochodów budżetu gminy.

§ 8

Korzystający z posiłków w stołówce szkolnej wpłacają należność za posiłki za dany miesiąc do 10-go danego miesiąca u osoby wskazanej przez dyrektora szkoły.

§ 9

1. W przypadku nieobecności, stołującemu się przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej proporcjonalnie do liczby dni nieobecności powyżej dwóch dni pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w drugim dniu nieobecności.
2. Należna kwota zwrotu, o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn ceny jednego posiłku i liczby dni nieobecności stołującego się.
3. Zwrot opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonuje się na wniosek rodziców, lub innych stołujących się na koniec miesiąca, w którym przypadły dni nieobecności w formie odpisu z należności za posiłek w następnym miesiącu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz dyrektorowi szkoły, o której mowa w § 1.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia.

 


Uzasadnienie:

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy wydaje akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 859

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 09:37:33
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-02-16 09:49:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-16 09:49:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony