Uchwała Nr II/13/06 z 4 grudnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr II/13/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 4 grudnia 2006r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w
tym podatku na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271; Nr 214, póz. 1806; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203; z 2005r. Nr 172, póz. 1441; z 2006 r. Nr 17, póz. 128) i art. 5 ust. l art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*(l) (tekst jednolity: Dz.U. } z 2006r. Nr 121, póz. 844) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
l) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków od l m2 powierzchni 0,63zł
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub
elektrowni wodnych od l ha powierzchni 3,65 zł
c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od l m2 powierzchni 0,02 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od l m2 powierzchni użytkowej 0,57 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej od l m2 powierzchni użytkowej 14,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od l m2 powierzchni
użytkowej 8,66 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych od l m2 powierzchni użytkowej 2,10 zł
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego od l m2 powierzchni użytkowej 3,10 zł
3) od budowli:
a) 2% - ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3-7
b) l % - służących zaopatrzeniu w wodę i składowiska odpadów

§2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części.

§3

Zwalnia się od podatku od nieruchomości - grunty, budynki, budowle w których realizowane są zadania z zakresu:
a) ochrony przeciwpożarowej,
b) odbiorów ścieków.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§6

Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2007r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym podjęcie uchwały jest zasadne
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106 przez EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1033

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-20 08:48:49
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-13 13:35:23
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-13 13:35:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony