Uchwała Nr II/14/06 z 4 grudnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr II/14/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 4 grudnia 2006r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203; z 2005 r. Nr 172, póz. 1441; z 2006 r. Nr 17, póz. 128) art. 10 ust. l i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*(l) (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 400 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 450 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 500 zł
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr l do niniejszej uchwały;
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1000,00 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
- od 7 ton i poniżej 12 ton 500 zł
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc 1200,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1500,00 zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§4

Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2007r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym podjęcie uchwały jest zasadne.
*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106 przez EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załączone pliki:

załącznik do uchwały nr. II/14/06
(Z_U_II_14_06.doc - 100.864 KB) Data publikacji: 2008-02-13 13:03:30 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 871

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-20 08:49:09
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-13 13:34:28
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-13 13:34:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony