Zarządzenie Nr 36/07 z 8 czerwca 2007r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 36/07
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 8 czerwca 2007 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art.19 ust 1. ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177/ zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
a) na budowę chodnika dla pieszych w pasie drogi krajowej nr 73 w miejscowości Smogorzów, w składzie:

1.Helena Rokita        - Przewodnicząca Komisji
2.Mirosław Siekierski  - Sekretarz Komisji
3.Krzysztof Rogala     - Członek Komisji

b) na budowę napowietrznej linni oświetlenia drogowego w miejscowości Stopnica przy drodze krajowej nr 73, w składzie:

1.Helena Rokita        - Przewodnicząca Komisji
2.Krzysztof Rogala     - Sekretarz Komisji
3.Jan Stachurski       - Członek Komisji

§ 2

Do zadań Komisji Przetargowej należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert.

§ 3

Komisja przedstawi kierownikowi Zamawiającego propozycje: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wystąpi z wnioskiem 
o ewentualne unieważnienie postępowania.

§ 4

Komisja pracuje zgodnie z zasadami określonymi w/w Prawie Zamówień Publicznych. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 780

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-08-06 08:05:27
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-08-06 08:08:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-08-06 08:08:24
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony