Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 439

Data publikacji:
2016-08-24 14:11:53

Przedmiot: Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w Wolicy

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                                  Stopnica, dnia 2016-08-24
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica
Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

Znak: Or.271.1.29.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Kod CPV 45.31.10.00-0; 45.31.00.00-3; 45.31.11.00-1; 45.31.12.00-2
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w Wolicy”.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej SN i nN z napowietrznej na kablową kolidujących z terenem rekreacyjnym przy zbiorniku wodnym w miejscowości Wolica, gmina Stopnica, obejmująca następujący zakres: 
• przebudowa odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na linię kablową,
• budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz ze stacją transformatorową słupową,
• rozbiórka odcinka linii elektroenergetycznej SN.
Projektowane linie kablowe przebiegać będą głównie w rurach osłonowych pod terenami
zielonymi obiektu oraz pod drogą powiatową i pod rowem – ciekiem wodnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do niniejszego zaproszenia do składania ofert

Zamawiający dołożył staranności aby w dokumentacji załączonej do Zaproszenia nie znalazły się nazwy własne wyrobów budowlanych, nazwy producentów lub produktów. Gdyby jednak tak się zdarzyło, że podano w dokumentacji nazwy własne wyrobów budowlanych, to traktować należy je wyłącznie i jedynie jako przykładowe, które określają minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Dopuszcza się stosowanie wyrobów innych niż wymienione w dokumentacji, pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne). Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Wskazane znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie wymaganej jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wszystkie wymagania zamawiającego. Wszystkie wymienione w dokumentacji wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Jeżeli dokumentacja w odniesieniu do niektórych materiałów, produktów lub urządzeń wskazuje znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów wskazane w dokumentacji, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Obowiązek wykazania, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego, leży po stronie wykonawcy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 rozpoczęcie – niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, które nastąpi w dniu podpisania Umowy,
 zakończenie w terminie do dnia 31.10.2016

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:
najniższa cena -  100 %

V. Miejsce i termin złożenia ofert :
Ofertę należy przesłać na adres: Gmina Stopnica; ul. Kościuszki 2; 28-130 Stopnica;  e-mailem: budownictwo@stopnica.pl; przetargi@stopnica.pl; w terminie do dnia 31.08.2016 r. do godziny 10:00.

VI. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub poczty.

 VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Rogala tel. 41 377 98 01


Załączone pliki
formularz_oferty_projekt_umowy_przebudowa_linii_Wolica.docZałącznik Nr 1 - Formularz Oferty i Projekt Umowy (formularz_oferty_projekt_umowy_przebudowa_linii_Wolica.doc - 53.248 KB)
Data publikacji: 2016-08-24 14:13:22 Redaktor: Mirosław Rajtar
Wolica_przebudowa_LSN_2016.pdfZałącznik Nr 2 - Projekt budowlano-wykonawczy (Wolica_przebudowa_LSN_2016.pdf - 44187.139 KB)
Data publikacji: 2016-08-24 14:26:17 Redaktor: Mirosław Rajtar
STWiORB.pdfZałącznik Nr 3 - STWiORB (STWiORB.pdf - 191.733 KB)
Data publikacji: 2016-08-24 14:42:09 Redaktor: Mirosław Rajtar
Przedmiar_Robot.pdfZałącznik Nr 4 - Przedmiar (Przedmiar_Robot.pdf - 1628.142 KB)
Data publikacji: 2016-08-24 14:41:00 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 536
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2016-08-24 14:11:53
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2016-08-24 14:45:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu