Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 440

Data publikacji:
2016-09-14 14:32:45

Przedmiot: Budowa zjazdu indywidualnego z drogi krajowej Nr 73 na działkę nr ewid. 19/1 w miejscowości Stopnica

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                   Stopnica, dnia 2016-09-14
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica
Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

Znak: Or.271.1.31.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Kod CPV 45230000-8; 45233140-2; 45233226-9

Przedmiotem zamówienia jest budowa zjazdu indywidualnego z drogi krajowej o numerze 73 ( nr ewid. działki 17/1) na działkę Nr 19/1 na terenie miasta Stopnica gm. Stopnica.
Zjazd o charakterze indywidualnym, szerokość 5 m, szerokość jezdni 3,5 m.
Zastosowano ograniczenie nawierzchni łukiem o promieniu 3,0 m.
Włączenie do drogi krajowej pod kątem 90o.
Zastosowano spadek poprzeczny jezdni jako jednostronny o wielkości 3%.
Spadek podłużny wynosi od 3, 5 i 15 %.
Przepust pod zjazdem średnicy 50cm i długości 6m z murkami czołowymi.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załącznikach do niniejszego zaproszenia do składania ofert tj. Projekcie budowlanym i przedmiarze robót.

Załączony przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego i stanowi bazę wyjściową do obliczenia ceny oferty. Wykonawca może uwzględnić w kosztorysie swoje własne obmiary i założenia kalkulacyjne których konsekwencją mogą być odstępstwa (zarówno na plus, jak i na minus) od założeń wyjściowych zawartych w przedmiarach.
Materiały wymienione w poz. 29 i 30 przedmiaru robót zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
Wraz z ofertą Wykonawca złoży kosztorys ofertowy.
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 rozpoczęcie – niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy, które nastąpi w dniu podpisania Umowy,
 zakończenie w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:
najniższa cena 100 %

V. Miejsce i termin złożenia ofert :
Ofertę należy przesłać na adres: Gmina Stopnica; ul. Kościuszki 2; 28-130 Stopnica;  e-mailem: budownictwo@stopnica.pl; przetargi@stopnica.pl; w terminie do dnia 23.09.2016 r. do godziny 10:00.

VI. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub poczty.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Rogala tel. 41 377 98 01


Załączone pliki
formularz_oferty_projekt_umowy_zjazd.docFormularz Oferty, Projekt Umowy (formularz_oferty_projekt_umowy_zjazd.doc - 55.296 KB)
Data publikacji: 2016-09-14 14:34:43 Redaktor: Mirosław Rajtar
Projekt_Zjazd.pdfProjekt budowlany (Projekt_Zjazd.pdf - 29127.826 KB)
Data publikacji: 2016-09-14 14:40:32 Redaktor: Mirosław Rajtar
Stopnica - przedmiar.pdfPrzedmiar (Stopnica - przedmiar.pdf - 307.925 KB)
Data publikacji: 2016-09-14 14:45:40 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 575
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2016-09-14 14:32:45
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2016-09-14 14:47:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu