Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 447

Data publikacji:
2017-02-06 14:34:15

Przedmiot: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stopnica do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Broninie w roku szkolnym 2016/2017

Treść przetargu:

I. Zamawiający: 

Gmina Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, NIP 655-17-68-527,  Regon 291010783

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stopnica do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Broninie w roku szkolnym 2016/2017

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz 8 dzieci niepełnosprawnych. Dowóz dzieci będzie odbywał się z miejscowości: Zaborze, Jastrzębiec, Białoborze, Klępie Górne, Stopnica, Smogorzów do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Broninie.

2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:

- dzieci dowożone będą codziennie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej;

- rano dzieci zabierane będą z miejsca zamieszkania i zawożone do szkoły;

- po południu dzieci zabierane będą z ośrodka i rozwożone do miejsca zamieszkania;

- dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci ustalone będą z Zamawiającym, Dyrekcją Szkoły i uzależnione są od ich rozkładu zajęć w szkole;

- wszystkie dzieci dowożone będą jednym pojazdem oraz jednym kursem do szkoły oraz miejsca zamieszkania;

3. Samochód musi być dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie
z odrębnymi przepisami.

W przypadku awarii samochodu Wykonawca organizuje transport zastępczy.

Średnia dzienna ilość km wykonanych w celu realizacji zamówienie to ok. 70 km.

4. Wykonawca w czasie dowozu musi zapewnić dzieciom opiekę osoby dorosłej. Opieki nad dziećmi nie może sprawować kierowca pojazdu. Opiekę nad dziećmi może sprawować osoba pełnoletnia.

5. Obowiązki opiekuna:

- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie jazdy do szkoły oraz służenie pomocą dzieciom w czasie jazdy,

- pomoc dzieciom w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu i przekazanie ich osobom wyznaczonym przez dyrektora szkoły do której dowożone są dzieci,

- opieka oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze z pojazdu do budynku szkoły oraz w drodze z budynku szkoły do pojazdu,

6. Miejscowości z których będą dowożone dzieci:

Zaborze- 1 dziecko, Jastrzębiec- 1 dziecko, Białoborze- 1 dziecko, Klepie Górne- 2 dzieci, Stopnica- 2 dzieci, Smogorzów- 1 dziecko. 

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany częstotliwości kursów, jak również i zmianę (w górę i w dół) długości trasy kursu, jeżeli wystąpią okoliczności uzasadniające potrzebę takiej zmiany. Do takich okoliczności Zamawiający w szczególności zalicza: zmianę godzin zajęć lekcyjnych, wypadki losowe uczniów powodujące wydłużenie trasy kursu, zwiększenie lub zmniejszenie liczby uczniów dowożonych w ramach poszczególnych tras.

Zmiany powyższe powoduję jedynie zmniejszenie lub wydłużenie trasy kursu. Nie ma to jednak wpływu na stawkę za 1 km zaoferowaną przez Wykonawcę. 

KODY CPV:

- 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

- 60.11.34.00-7 Transport osób niepełnosprawnych              

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający wymaga aby wykonawca przedłożył wraz z ofertą obowiązującą licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.).

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty
i oświadczenia, według formuły spełnia - nie spełnia.

IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Dowóz dzieci odbywać się będą w dni nauki szkolnej, począwszy od dnia następnego po dniu zawarcia umowy z Wykonawcą, nie później jednak niż od 1 marca 2017 r.

2. Przy przygotowaniu oferty należy uwzględnić organizację roku szkolnego zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 46, poz.432 z późn. zm.) oraz wynikające z niej przerwy w zajęciach szkolnych,
w szczególności:

13-18.04.2017 r.- wiosenna przerwa świąteczna;

01.05.2017 r. - Święto Pracy;

03.05.2017r.- Święto Konstytucji 3 Maja;

15.06.2017r.- Boże Ciało;

30.06.2017 r.- zakończenie roku szkolnego.

V. Kryteria oceny oferty:

1. Kryterium oceny oferty: najniższa cena 100 %.

2. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotowego zamówienia, koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, oraz ewentualne zniżki, opusty, rabaty.

3. Wykonawca określi w ofercie cenę brutto za 1 km wykonanej usługi, podając ją w zapisie liczbowym i słownym. 

4. Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom w okresie realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.

V. Miejsce, termin składania oferty:

Termin składania oferty upływa w dniu 10 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 (data wpływu do siedziby Zamawiającego). Podpisaną ofertę wraz z załącznikami można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@stopnica.pl, faksem na numer: 41 3779 606, pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (I piętro, pokój 10).

VI. Imię i nazwisko oraz nr tel. osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień w sprawie zamówienia:

Mirosław Rajtar- tel.: +48 41 3779 802,  fax: +48 41 3779 606.

VII. Zastrzeżenia Zamawiającego:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia (postępowania- zapytania ofertowego) w szczególności w przypadku gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_dowoz_dzieci.docZałączniki do zapytania ofertowego (zapytanie_ofertowe_dowoz_dzieci.doc - 105.984 KB)
Data publikacji: 2017-02-06 14:36:10 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 585
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2017-02-06 14:34:15
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2017-02-06 14:36:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu