Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 458

Data publikacji:
2017-04-28 13:43:54

Przedmiot: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż używanych sodowych opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami stalowymi

Treść przetargu:

I. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż 236 sztuk używanych sodowych opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami stalowymi o następujących parametrach :

  1. Rok produkcji: 2007-2011
  2. Moc opraw: 70-250 W
  3. Długość wysięgnika stalowego: 1-1,5 m
  4. Typ oprawy: OUSc oraz SGS

II .Sprzedający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości sprzedawanych opraw o 10 sztuk.

III .Sprzedający nie udziela gwarancji, ani rękojmi na sprzedawany asortyment.

IV. Kupujący w formularzu oferty winien zadeklarować ilość oraz cenę jednostkową opraw, które zamierza nabyć w rezultacie niniejszego przetargu.

V. Umowy na sprzedaż opraw zawierane będą z oferentami w kolejności od oferty z najwyższą ceną do wyczerpania wolumenu sprzedaży objętego przetargiem.

VI. Kupujący własnym nakładem sił i środków zobowiązany jest odebrać przedmiot sprzedaży w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Odbiór zakupionych opraw może mieć miejsce od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zdawczo- odbiorczy na podstawie którego wystawiona zostanie faktura VAT z 7 dniowym terminem płatności.

VII. Oferent winien dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży po wcześniejszym ustaleniu daty z przedstawicielami Referatu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy (tel. 41 3779 219).

VIII. Złożenie oferty oznacza iż kupujący zapoznał się dokładnie ze stanem technicznym opraw.  

IX. Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „przetarg - oprawy”  należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście na adres Urzędu Miasta i Gminy Stopnica lub na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl do dnia 05.05.2017 r. do godziny 12:00. Uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego .

X. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej bądź telefonicznie.


Załączone pliki
formularz_oferty_oprawy3.docFormularz oferty (formularz_oferty_oprawy3.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2017-04-28 13:49:35 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 261
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2017-04-28 13:43:54
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2017-04-28 13:49:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu