Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 462

Data publikacji:
2017-06-01 10:28:49

Przedmiot: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Treść przetargu:

 UWAGA!!!

 Gmina Stopnica informuje, że uległ zmianie termin składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Gminy Stopnica- Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

 W związku z tym punkt VI. Zaproszenia do składania ofert otrzymuje nowe brzmienie:

„VI. Miejsce i termin złożenia ofert :

Oferty należy przesyłać w terminie do 07.06.2017r. do godz. 9:00. Oferty na załączonym formularzu można składać: w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2; 28-130 Stopnica, sekretariat (p. 10, piętro I); pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy;  pocztą elektroniczną: przetargi@stopnica.pl; faksem 41 377 96 06.

 Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę podczas wyboru najkorzystniej oferty. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 07.06.2017. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna, parter)”.

 

 Gmina Stopnica                                                                                            Stopnica, dnia 2017-06-01
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica
Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

Znak: Or.271.1.18.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Kod CPV
Usługi pocztowe i kurierskie 64100000-7; 
Usługi pocztowe dotyczące listów 64112000-4;
Usługi pocztowe dotyczące paczek 64113000-1;
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów) 60000000-8. 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, sortowania i doręczania przesyłek pocztowych, jak również zwrotu do siedziby Zamawiającego przesyłek niedoręczonych, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U.2016.1113 t.j.), na potrzeby Gminy Stopnica- Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.
Dane dotyczące ilości przesyłek danego rodzaju i usług, zawarte są w Formularzu ofertowym i mają charakter szacunkowy (orientacyjny). Przesyłki będą wykonywane sukcesywnie przez cały czas trwania umowy, a ich ilość w okresie realizacji umowy będzie różna i zależna od potrzeb Zamawiającego. Rodzaje i ilości przesyłek obliczone zostały na podstawie historii usług pocztowych Zamawiającego. 
Ilości przesyłek danego rodzaju i usług są wielkościami przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawca z którymi Zamawiający zawrze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w Formularzu ofertowym. Zamawiający jednocześnie zobowiązuje się do wykorzystania minimum 60% wartości brutto umowy.
Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia,  formularz oferty, projekt umowy został określony w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (Zał. Nr 1- Formularz oferty, Załącznik Nr 2- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik Nr 3- Projekt umowy, Załącznik Nr 4- Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.stopnica.pl/bip) bądź pobrać z sekretariatu Zamawiającego (ul. Kościuszki 2, Stopnica). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawców ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
realizacja sukcesywna od dnia podpisania umowy do 31.05.2018 r.

  • Realizacja przedmiotu zamówienia może zostać zakończona przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, w przypadku wcześniejszego wykorzystania kwoty, stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia (zgodnie z przedstawioną ofertą),
  • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia aneksu do Umowy, wydłużającego termin realizacji zamówienia do 6 m-cy lub do wyczerpania kwoty stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia (zgodnie z przedstawioną ofertą).

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:
najniższa cena oferty  100 %
Cenę oferty wykonawca oblicza uwzględniając wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, wypełniając rubryki tabeli zawartej w załączniku do Formularza ofertowego. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń, oraz wysokość kar umownych zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r. (Dz.U.2016.1113 t.j.).
Uwaga: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w związku z czym obszar, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa wynikający z w/w wpisu musi obejmować Polskę i zagranicę.
Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w swojej ofercie (Formularz oferty) części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
Zlecenie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 

b) posiadają niezbędną zdolność techniczną i zawodową  - Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał co najmniej jedną usługę, odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto co najmniej 50.000,00 złotych, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie. Przez usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się usługi w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawcy składają oświadczenie (w formularzu oferty) oraz Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wg wzoru stanowiącego załącznik do formularza oferty.

VI. Miejsce i termin złożenia ofert :
Oferty należy przesyłać do siedziby Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, sekretariat (I piętro, pokój nr 10), w terminie do 05.06.2017r. do godz. 9:00 w zamkniętych kopertach, oznaczonych napisem „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym”.  Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę podczas wyboru najkorzystniej oferty. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 05.06.2017. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna, parter)

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, e-maila lub poczty.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Mirosław Rajtar, tel. 41 377 98 02; Marta Kapusta, tel. 41 377 98 00

Załączniki:
Załącznik Nr 1- Formularz oferty z załącznikami,
Załącznik Nr 2- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
Załącznik Nr 3- Projekt umowy,
Załącznik Nr 4- Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania


Załączone pliki
zaproszenie_usluga_pocztowa_.docZałączniki - Formularz Oferty, opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy (zaproszenie_usluga_pocztowa_.doc - 271.36 KB)
Data publikacji: 2017-06-01 10:32:56 Redaktor: Krzysztof Rogala
inf_dla_wykonawcow.pdfInformacje dla Wykonawców (inf_dla_wykonawcow.pdf - 1180.947 KB)
Data publikacji: 2017-06-02 14:57:16 Redaktor: Krzysztof Rogala
Inf_dla_wykonawcow_2.pdfInformacje Nr 2 dla Wykonawców (Inf_dla_wykonawcow_2.pdf - 863.907 KB)
Data publikacji: 2017-06-05 14:09:25 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 499
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-06-01 10:28:49
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-06-01 10:33:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu