Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 467

Data publikacji:
2017-07-13 14:31:13

Przedmiot: Zakup i dostawa do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Stopnica

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                          Stopnica, dnia 2017-07-13
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica
Tel. /41/3779800; faks /41/3779606
E-mail:gmina@stopnica.pl; przetargi@stopnica.pl
Znak: Or.271.1.21.2017

Zaproszenie do składania ofert

I. Zamawiający:
Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2; 28-130 Stopnica
Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606

Strona www: www.stopnica.pl
 

Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, którego przedmiotem jest zakup i dostawa do szkoły pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Stopnica – zadanie realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej.

II. Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje zakup i dostawę pomocy dydaktycznych
Przedmiot zamówienia szczegółowo określony został w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego: opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu oferty i wzorze umowy. Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego- www.stopnica.pl/bip (zakładka: przetargi) oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy ul. Tadeusza Kościuszki 2 pok. nr 8 (I piętro).

 III. Termin realizacji zamówienia:
30 dni od daty podpisania umowy

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
najniższa cena - 100 %.

V. Miejsce i termin złożenia ofert :
Oferty na załączonym formularzu można składać: w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2; 28-130 Stopnica, sekretariat (p. 10, piętro I); pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy.
Oferty należy składać w terminie do 17.07.2017 r. do godz. 12:00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę podczas wyboru najkorzystniej oferty.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17.07.2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna, parter).

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub poczty.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Kapusta– telefon kontaktowy 41 377 98 04. 

Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do składania oferty na wykonanie powyższego zamówienia.


Załączone pliki
formularz_oferty_pracownia_n.docZałącznik Nr 1 - Formularz Oferty (formularz_oferty_pracownia_n.doc - 161.28 KB)
Data publikacji: 2017-07-13 14:32:26 Redaktor: Krzysztof Rogala
OPZ_n.docZałącznik Nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ_n.doc - 210.944 KB)
Data publikacji: 2017-07-13 14:33:51 Redaktor: Krzysztof Rogala
Umowa_pracownia2.docZałącznik Nr 3 - Projekt Umowy (Umowa_pracownia2.doc - 73.216 KB)
Data publikacji: 2017-07-13 14:35:14 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 545
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-07-13 14:31:13
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-07-13 14:35:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu