Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 487

Data publikacji:
2017-11-24 10:46:46

Przedmiot: USŁUGA UBEZPIECZENIA INTERESÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STOPNICA

Treść przetargu:

Ogłoszenie nr 500065029-N-2017 z dnia 27-11-2017 r.
Stopnica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 619823-N-2017
Data: 24/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stopnica, Krajowy numer identyfikacyjny 29101078300000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  2, 28130   Stopnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3779 800, e-mail budownictwo@stopnica.pl, faks 0-41 3779 606.
Adres strony internetowej (url): www.stopnica.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających - nie
W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających - tak 1. Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica 2. Gminne Centrum Kultury, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica 3. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 23 a, 28-130 Stopnica 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 15, 28-130 Stopnica 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-05, godzina 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-07, godzina 12:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamówienie zostanie udzielone przez Gminę Stopnica na rzecz Gminy Stopnica oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych gminy

Ogłoszenie nr 619823-N-2017 z dnia 2017-11-24 r. 
USŁUGA UBEZPIECZENIA INTERESÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STOPNICA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stopnica, krajowy numer identyfikacyjny 29101078300000, ul. ul. Tadeusza Kościuszki  2 , 28130   Stopnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3779 800, e-mail budownictwo@stopnica.pl, faks 0-41 3779 606.
Adres strony internetowej (URL): www.stopnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://stopnica.pl/bip/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA UBEZPIECZENIA INTERESÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STOPNICA
Numer referencyjny: Or.271.12.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica. Zamówienia zostało podzielone na trzy części: A- ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej, B - ubezpieczenia komunikacyjne, C - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz MDP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ: Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawiera zapisy obligatoryjne zawarte w poszczególnego rodzaju ubezpieczeniach wraz z pozostałymi danymi do oceny ryzyka; Załącznik nr 6 – wykaz budynków i budowli do ubezpieczenia wraz z podstawowymi danymi do oceny ryzyka; Załącznik nr 7– wykaz pojazdów do ubezpieczenia OC/AC/NNW/ASS wraz z danymi o pojazdach.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66516000-0
66515000-3
66512100-3
66514110-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług do 20 % wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
36   

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia dla: zadania A- 19.12.2017r.- 18.12.2020 zadania B- 19.12.2017r. - 18.12.2020 zadania C- 26.09.2018r.- 25.09.2021 tj. wynosi 36 miesięcy z opcją automatycznego przedłużenia o kolejne 3 miesięcy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalność ubezpieczeniową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie – dotyczy zadania A, zadania B, zadania C
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W przypadku zadania A, zadania B, zadania C Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj. 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj. 1)zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalność ubezpieczeniową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art.144 ust.1 UPZP a także w następujących przypadkach: 1 W odniesieniu do zadania A- ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: wykaz dopuszczalnych zmian zamieszczony jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ w § 10. 2 W odniesieniu do zadania B – ubezpieczeń komunikacyjnych: wykaz dopuszczalnych zmian zamieszczony jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ w § 10. 3 W odniesieniu do zadania C – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP: wykaz dopuszczalnych zmian zamieszczony jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ w § 9. 4 Ponadto Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione w następstwie zastosowania zapisów SIWZ oraz § 10 ust. 2 niniejszej umowy w tym na podstawie przepisu art.142 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień Publicznych, tj. wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. a) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć kalkulację oraz udowodnić, że zmiany wymienione będą wpływały na koszt wykonania zamówienia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych do realizacji Umowy, dla których zmiany wymienione mają zastosowania wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. Zmiana wynagrodzenia w związku z okolicznościami w/w nastąpi na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. b) Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części, która pozostała do wykonania. W związku ze wskazanymi w ust. 5 okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany, realny wzrost kosztów świadczenia przedmiotu Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-05, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:  1 Nazwa:  ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie A– ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gminy w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie sprzętu i maszyn od wszystkich ryzyk - OPCJA
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66516000-0, 66515000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Fakultatywny zakres ubezpieczenia 30,00
wysokość udziałów własnych w szkodzie 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:  2 Nazwa:  ubezpieczenia komunikacyjne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie B– ubezpieczenia komunikacyjne Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty AUTO CASCO Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów Ubezpieczenie ASSISTANCE
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3, 66514110-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
klauzule fakultatywne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:  3 Nazwa:  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz MDP
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie C– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz MDP Ubezpieczenie NNW członków OSP w formie bezimiennej Ubezpieczenie NNW członków OSP w formie imiennej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
klauzule fakultatywne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Załączone pliki
SIWZ_UBEZPIECZENIA.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ_UBEZPIECZENIA.pdf - 8741.57 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 10:55:51 Redaktor: Krzysztof Rogala
Zal_od_nr_1_do_nr_10.zipZałączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 10 (Zal_od_nr_1_do_nr_10.zip - 329.462 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 10:58:30 Redaktor: Krzysztof Rogala
Informacje_dla_Wykonawcow_Nr_1.pdfInformacje dla Wykonawców Nr 1 (Informacje_dla_Wykonawcow_Nr_1.pdf - 1558.251 KB)
Data publikacji: 2017-11-27 11:38:40 Redaktor: Krzysztof Rogala
Zal_nr_11_12.zipZałączniki do SIWZ Nr 11 i Nr 12 (Zal_nr_11_12.zip - 410.16 KB)
Data publikacji: 2017-11-27 11:39:46 Redaktor: Krzysztof Rogala
Informacje_dla_Wykonawcow_nr_2.pdfInformacje dla Wykonawców Nr 2 (Informacje_dla_Wykonawcow_nr_2.pdf - 1187.607 KB)
Data publikacji: 2017-11-28 15:20:30 Redaktor: Krzysztof Rogala
Informacja_dla_Wykonawcow_nr_3.pdfInformacja dla Wykonawców Nr 3 (Informacja_dla_Wykonawcow_nr_3.pdf - 2439.551 KB)
Data publikacji: 2017-11-30 12:41:20 Redaktor: Mirosław Rajtar
Opis: Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ. UWAGA: ZMIANA TREŚCI SIWZ. ZMIANA FORMULARZA OFERTY.
Zal_nr_2-formularz_ofertowy-korekta_z_30.11.2017.docZmieniony FORMULARZ OFERTY (Zal_nr_2-formularz_ofertowy-korekta_z_30.11.2017.doc - 230.912 KB)
Data publikacji: 2017-11-30 12:46:31 Redaktor: Mirosław Rajtar
Opis: UWAGA: ZMIANA FORMULARZA OFERTY
Zal_nr_7-wykaz_pojazdow-korekta_z_29.11.2017.xlsZaktualizowany wykaz pojazdów (Zal_nr_7-wykaz_pojazdow-korekta_z_29.11.2017.xls - 36.352 KB)
Data publikacji: 2017-11-30 12:47:02 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 433
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-11-24 10:46:46
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-11-24 10:59:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu