Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 491

Data publikacji:
2017-12-13 13:54:29

Przedmiot: Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica

Treść przetargu:

                                                                                                                                                                      Stopnica, dnia 2017-12-13

Znak: Or.271.1.42.2017

 


Zaproszenie do składania ofert

Gmina Stopnica zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2; 28-130 Stopnica, tel. 041 377 98 00; faks: 041 377 96 06; e-mail: przetargi@stopnica.pl

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i sprzedaż oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej poprzez dystrybutor stacji benzynowej dla Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2. Szacowana ilość oleju napędowego tankowanego w dystrybutorze wynosi do 31 000 dm3 w okresie obowiązywania umowy. Szacowana ilość benzyny bezołowiowej 95 tankowanej w dystrybutorze na stacji benzynowej do 2000dm3 w okresie obowiązywania umowy.
Rzeczywista ilość paliwa wg potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostawy. W powyższej sytuacji dostawcy nie będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze.
Wskazane powyżej paliwo odpowiadać musi wymaganiom jakościowym określonym w Ustawie z dnia 25.08.2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz.1928 j.t.), Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 09.10.2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680) oraz normie PN-EN 590:2013-12, PN-EN 228:2013-04. Dostarczane paliwo powinno odpowiadać panującym warunkom klimatycznym zewnętrznym, być parametrycznie dostosowane do pory letniej i do pory zimowej.
Paliwo będzie pobieranie do zbiorników pojazdów lub doraźnie do kanistrów i beczek.
Odległość punktu sprzedaży oleju napędowego i benzyny nie większa niż 10 km od siedziby Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w okresie trwania umowy do żądania świadectwa jakości dla wszystkich oferowanych paliw wraz z dowodem ich dostawy do wykazanej w ofercie stacji Wykonawcy.
Stacja paliw powinna być czynna przez 7 dni w tygodniu. Wykonawca musi posiadać stację paliw spełniającą wymogi przewidziane przepisami do stacji paliw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz. 1853 z późn. zm.)
KOD CPV: : 09134100-8, 09132100-4

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

od 01.01.2018 do 31.12.2018

IV. FORMA PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy przygotować w oparciu o informacje zawarte w niniejszym zaproszeniu.
2. Wykonawca określi cenę brutto obejmującą podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze łącznie z kosztami pracodawcy, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  Do oferty Wykonawca zastosuje średnią cenę obowiązującą na stacji paliw w dniach od 05 grudnia 2017 roku do 12 grudnia 2017 roku. Na potwierdzenie ceny Wykonawca przedłoży wydruk raportu dziennego z w/w dni.
3. Podana cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, które Wykonawca winien ponieść z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Do oferty należy załączyć:
Koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm)
Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

V. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert:

1.  najniższa cena (łączna wartość zamówienia bez upustu)  – 50%.

                                 najniższa oferowana cena
kryterium: cena = -------------------------------------- x 50
                                       cena badanej oferty


2. największy upust – 50 %

                                           oferowany upust  badanej oferty
kryterium: upust (%) = ------------------------------------------- x 50
                                              najwyższy oferowany upust

 

VI. OSOBY DO KONTAKTU

Do udzielenie wszelkich informacji w sprawie zamówienia upoważniony jest Pan Krzysztof Rogala – tel. 41 377 98 01.

VII. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w terminie do 18 grudnia 2017 roku do godziny 10:00 osobiście lub pocztą do siedziby Urzędu – Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2 pok. nr 10,  pocztą elektroniczną : przetargi@stopnica.pl  lub faksem 041 377 96 06.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub poczty.


Załączone pliki
F_Oferty_paliwo_2018_n.docwzór oferty i ogólne warunki umowy (F_Oferty_paliwo_2018_n.doc - 64 KB)
Data publikacji: 2017-12-13 13:57:14 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 437
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-12-13 13:54:29
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-12-13 13:57:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu