Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 498

Data publikacji:
2018-03-23 13:33:55

Przedmiot: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wycinkę drzew wraz z ich uprzątnięciem z nieruchomości stanowiących własność gminy oraz sprzedaż wyciętego drzewa

Treść przetargu:

Przedmiot postępowania można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00 (w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Mirosław Siekierski  pok. Nr 18

tel. 41 3779800 w. 46.

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia: 28.03.2018 roku do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok. Nr 9  (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie na poszczególne zadania lub na wszystkie zadania wyodrębniając ofertę na każde zadanie oznaczona „wycinka drzew” (wzór oferty w załączeniu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2018r o godz.11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena. W ramach ceny oferent dokonuje wycinki drzew, jego usunięcia z nieruchomości oraz uporządkowania terenu.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

W niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych .

 

Informacja dla oferentów:

1. Wszystkie drzewa przeznaczone do sprzedaży na pniu są oznaczone farbą.

2. Jednostka obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew „na pniu" jest sztuka.

3. Kupujący/ Wykonawca może zwrócić się do Sprzedającego/ Zamawiającego o wyjaśnienie stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.

4. Kupujący/ Wykonawca przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilości i jakości drzew przeznaczonych do wycinki i sprzedaży na pniu.

5. Z chwilą przekazania placu Kupujący/ Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili ponownego przekazania placu Sprzedającemu/ Zamawiającemu.

6. Sprzedający/ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew objętych kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.

7. Usunięcie drzew powinno być wykonane na równi z terenem, pod rygorem konieczności karczowania pni.

8. Szczegółowe wymagania ,terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowy.

9. Po wycince i sprzedaży drzew „na pniu” zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy.


Załączone pliki
formularz_ofery_projekt umowy_wycinka3.docFormularz oferty i projekty umów (formularz_ofery_projekt umowy_wycinka3.doc - 44.544 KB)
Data publikacji: 2018-03-23 13:36:57 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 445
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2018-03-23 13:33:55
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2018-03-23 13:34:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu