Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 503

Data publikacji:
2018-04-13 14:28:24

Przedmiot: Pisemny przetarg na sprzedaż drzew na pniu

Treść przetargu:

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na obszarze Stopnicy nr ewid. działki 29/3: jesion wyniosły- 7 szt. (obwód 178, 145, 134, 127, 72, 107, 116 cm); kasztan jadalny o obwodzie 80 cm; lipa drobnolistna (2szt.) o obwodzie 177, 73 cm; świerk pospolity o obwodzie 80 cm.

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00 (w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Mirosław Siekierski  pok. Nr 18

tel. 41 3779800 w. 46.

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia: 18.04.2018 roku do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok. Nr 9  (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie na poszczególne zadania lub na wszystkie zadania wyodrębniając ofertę na każde zadanie oznaczona „wycinka drzew” (wzór oferty w załączeniu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2018r o godz.11.15 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena. W ramach ceny oferent dokonuje wycinki drzew, jego usunięcia z nieruchomości oraz uporządkowania terenu.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

W niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych .

 Informacja dla oferentów:

1. Jednostka obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew „na pniu „ jest sztuka.

2. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.

3. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilości i jakości drzew przeznaczonych do sprzedaży na pniu.

4. Z chwilą przekazania placu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili ponownego przekazania placu Sprzedającemu .

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew objętych kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.

7. Usunięcie drzew powinno być wykonane na równi z terenem, pod rygorem konieczności karczowania pni.

8. Szczegółowe wymagania ,terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.

9. Po sprzedaży drzew „na pniu” zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy.

10. Sprzedający zastrzega, iż wycinka niektórych drzew będzie nie możliwa przy użyciu ciężkiego sprzętu z uwagi na istniejące zagospodarowanie działki na które zlokalizowane jest "miasteczko ruchu drogowego" (nawierzchnia utwardzona kostką brukową)  


Załączone pliki
formularz_ofery_projekt umowy_wycinka.docx (1).docFormularz oferty i projekt umowy (formularz_ofery_projekt umowy_wycinka.docx (1).doc - 48.128 KB)
Data publikacji: 2018-04-13 14:43:22 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 193
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2018-04-13 14:28:24
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2018-04-13 14:43:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu