Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 504

Data publikacji:
2018-04-17 07:57:31

Przedmiot: Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja chodnika

Treść przetargu:

Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja chodnika od drogi wojewódzkiej do budynku zaplecza basenu w Stopnicy w ramach zadań pn. „Budowa i modernizacja chodników w Stopnicy” (fundusz sołecki Stopnica) oraz „Modernizacja, przebudowa nawierzchni dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica”

Przedmiot zamówienia szczegółowo określony został w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiar robót, formularz oferty, projekt umowy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego - www.stopnica.pl/bip (zakładka: przetargi) oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy ul. Tadeusza Kościuszki 2 pok. nr 6.

Kryterium wyboru ofert- najniższa cena- 100 %.

Telefon kontaktowy 41 3779 801.

Ofertę należy przesyłać w terminie do 24.04.2018 r. do godz. 11:00 w zamkniętych kopertach, oznaczonych napisem „Modernizacja chodnika w Stopnicy

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę podczas wyboru najkorzystniej oferty.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24.04.2018 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna, parter).

Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do składania oferty na wykonanie powyższego zamówienia


Załączone pliki
modernizacja_chodnika_basen.docDokumentacja zapytania ofertowego (modernizacja_chodnika_basen.doc - 87.552 KB)
Data publikacji: 2018-04-17 08:01:44 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 527
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2018-04-17 07:57:31
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2018-04-17 08:02:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu