Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 511

Data publikacji:
2018-06-15 09:16:15

Przedmiot: Utworzenie dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stopnicy oraz Rozbudowa obiektu rekreacyjno- sportowego poprzez zagospodarowanie placu zabaw w miejscowościach Falęcin Stary i Szczeglin

Treść przetargu:

Zamawiający- Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28- 130 Stopnica, zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, którego przedmiotem jest „Utworzenie dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stopnicy oraz Rozbudowa obiektu rekreacyjno- sportowego poprzez zagospodarowanie placu zabaw w miejscowościach Falęcin Stary i Szczeglin”. Przedmiot zamówienia szczegółowo określony został w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

1) Utworzenie dwóch Otwartych Stref Aktywności w Stopnicy

2) Rozbudowa obiektu rekreacyjno- sportowego poprzez zagospodarowanie placu zabaw w miejscowościach Falęcin Stary i Szczeglin

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno zadanie lub wszystkie zadania.

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 37.44.00.00-4, 45112723-9, 37535200-9. 31131100-4, 37482000-0, 45112330-7, 45112711-2, 45112720-8

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (Zał. Nr 1- Formularz oferty, Załącznik Nr 2- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w tym projekt zagospodarowania terenu, Załącznik Nr 3- Projekt umowy, Załącznik Nr 4- Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.stopnica.pl/bip) bądź z sekretariatu Zamawiającego (ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica).

Podpisaną ofertę (przez osobę uprawnioną)  należy przesłać na adres Zamawiającego (Gmina Stopnica) w formie papierowej lub elektronicznej faksem na nr 41 3779 606 bądź mailem: przetargi@stopnica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. do godziny: 12:00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego). 

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 25.06.2018r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna, parter).

 

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena- 100 %.

Osoba do kontaktu: Mirosław Rajtar, Tel. 41 3779 802.

Termin realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2018 r.

Realizacja części zamówienia nr 1 współfinansowana jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Realizacja części zamówienia nr 2 współfinansowana jest ze środków: Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018r.”


Załączone pliki
Dokumentacja_techniczna_OSA.rarDokumentacja techniczna OSA (Dokumentacja_techniczna_OSA.rar - 20877.402 KB)
Data publikacji: 2018-06-15 09:22:25 Redaktor: Mirosław Rajtar
zapytanie_ofertowe_osa_2018.docDokumentacja zapytania ofertowego (zapytanie_ofertowe_osa_2018.doc - 151.04 KB)
Data publikacji: 2018-06-15 09:20:26 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 505
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2018-06-15 09:16:15
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2018-06-15 09:22:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu