Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 547

Data publikacji:
2019-04-08 11:51:20

Przedmiot: Zakup, dostawa i montaż stołu betonowego

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                Stopnica, dnia 2019-04-08

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

 

Znak: Or.271.1.17.2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa i montaż stołu betonowego.

Przedmiot zamówienia szczegółowo określony został w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego:

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 39121200-8.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego (Zał. Nr 1- Formularz oferty, Załącznik Nr 2- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, Załącznik Nr 3- Projekt umowy, Załącznik Nr 4- Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (www.stopnica.pl/bip) bądź pobrać z sekretariatu Zamawiającego (ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica).

Miejsce i termin złożenia ofert :

Podpisaną ofertę (przez osobę uprawnioną)  należy przesłać na adres Zamawiającego (Gmina Stopnica) w formie papierowej lub elektronicznej, faksem na nr 41 3779 606 bądź mailem: przetargi@stopnica.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godziny: 12:00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).


Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15.04.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna, parter).

Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:

Kryterium wyboru oferty: najniższa cena- 100 %.


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_stol_2019.docTreść zapytania ofertowego (zapytanie_ofertowe_stol_2019.doc - 93.696 KB)
Data publikacji: 2019-04-08 11:54:06 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 282
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2019-04-08 11:51:20
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2019-04-08 11:52:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu