Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 550

Data publikacji:
2019-06-04 10:01:18

Przedmiot: Zakup rębaka

Treść przetargu:

    Stopnica, dnia 2019-06-04

Gmina Stopnica

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

 

Znak: Or.271.1.21.2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot: Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości poniżej 30.000 euro, którego przedmiotem jest Zakup rębaka.

1.      NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Stopnica

28-130 Stopnica,  ul. Tadeusza Kościuszki 2,  województwo świętokrzyskie

tel.  41 3779 800, faks  41 3779 606,  e-mail : przetargi@stopnica.pl

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości do 30000 euro – art. 4, pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest Zakup rębaka. Opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączonej szczegółowej specyfikacji technicznej.

4.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w formie:

a.       pisemnej wg załączonego formularza, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, sekretariat pok. nr 10, I piętro, lub

b.      elektronicznej wg załączonego formularza  na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl

nie później niż do dnia 10 czerwca 2019 roku do godziny 12:00.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niezależnie od wyboru formy złożenia oferty, oferty które wpłynął muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

 

5.      WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY:

a.       Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto

b.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, e-maila lub poczty.

6.      WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Mirosław Rajtar, Marta Kapusta  -  tel. 41 3779 800 .

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty

Załącznik Nr 2 – Projekt Umowy

Załącznik Nr 3 – Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik Nr 4 – Informacje ogólne dotyczące zasad prowadzonego postępowania


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_rebak_2019.docTreść zapytania ofertowego (zapytanie_ofertowe_rebak_2019.doc - 107.008 KB)
Data publikacji: 2019-06-04 10:04:11 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 306
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2019-06-04 10:01:18
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2019-06-04 10:04:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu