Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 556

Data publikacji:
2019-07-05 08:13:05

Przedmiot: Przetarg na sprzedaż drzew na pniu

Treść przetargu:

            OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu:

Zadanie  1.- rosnących w Stopnicy nr ewid. działki  29/3 (teren szkolny w Stopnicy):

- jesion wyniosły -  szt. 24 o obwodach pnia: 85 cm, 95 cm, 110 cm, 140 cm, 90 cm, 115 cm, 180 cm, 205 cm, 130 cm, 120 cm,125 cm, 95 cm, 105 cm, 115 cm, 100 cm, 105 cm, 120 cm, 85 cm, 90 cm, 80 cm, 75 cm, 90 cm, 105 cm, 70 cm,  

- brzoza brodawkowata  – 9 szt – o obwodzie pnia: 85cm, 108 cm, 135 cm, 170 cm, 90 cm, 150 cm, 145 cm, 165 cm, 90 cm,

- modrzew europejski – szt. 4 o obwodach pnia: 165 cm, 175 cm, 135 cm, 120 cm, 

Zadanie 2. – rosnących w  Stopnicy nr ewid. działki nr 413/2 (za Ośrodkiem Zdrowia):

- świerk pospolity – szt. 4 o obwodach pnia: - 120 cm, 145 cm, 120 cm, 130 cm,

Zadanie 3. – rosnących w Stopnicy nr ewid. dz. 402/6 (obok budynku UMiG)

- jesion wyniosły – szt. 2 o obwodach pnia: 70 cm, 75 cm,

- wierzba płacząca– szt. 4  o obwodach pnia: 200 cm, 235 cm, 100 cm, 180 cm,

Zadanie 4.- rosnące na działce gminnej nr 240 w Zaborzu

- Topola osika – szt. 1 o obwodzie pnia 130 cm

 

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00 (w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Justyna Kopeć  pok. Nr 8, tel. 41 3779 804.

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia: 15.07.2019 roku do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok. Nr 9  (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie na poszczególne zadania lub na wszystkie zadania z napisem „wycinka drzew” (wzór oferty w załączeniu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2019 o godz.11.30 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować najwyższa cena.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacja dla Kupujących:

1. Wszystkie drzewa przeznaczone do sprzedaży na pniu są oznaczone farbą.

2. Jednostka obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew „na pniu „ jest sztuka.

3. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie spraw wynikających ze sprawdzenia stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.

4. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, polegającej na sprawdzeniu ilości i jakości drzew do sprzedaży na pniu.

5. Z chwilą przekazania placu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili ponownego przekazania placu Sprzedającemu.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew objętych kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.

7. Kupujący jest zobowiązany usunąć drzewa.

8. Szczegółowe wymagania ,terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.

9. Po sprzedaży drzew „na pniu” zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy.


Załączone pliki
formularz_oferty_i_projekt_umowy_wycinka_drzew_2019.docxFormularz oferty i projekt umowy (formularz_oferty_i_projekt_umowy_wycinka_drzew_2019.docx - 19.235 KB)
Data publikacji: 2019-07-05 08:48:48 Redaktor: Mirosław Rajtar
mapa_dz.nr.29_3.JPGMapa przedstawiająca lokalizację drzew przeznaczonych do wycinki na działce nr 29/3 w Stopnicy (mapa_dz.nr.29_3.JPG - 9300.734 KB)
Data publikacji: 2019-07-05 08:57:17 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 265
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2019-07-05 08:13:05
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2019-07-05 08:48:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu